LOADING

Type to search

Kommentarer

EU giver særlige rettigheder til folk af afrikansk oprindelse

Tilbage i marts blev der vedtaget et beslutningsforslag ved navn ”Europa-Parlamentets beslutning om grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning i Europa” – Forslaget har fokus på at give folk af afrikansk oprindelse indenfor og udenfor EU’s grænser en række rettigheder, og på at bekæmpe noget, som EU i et anfald af vanlig absurditet benævner ”afrofobi”.

Selve forslaget består af en lang række punkter, hvoraf en del klinger som noget, der stammer fra et amerikansk universitet fyldt med krænkelsesparate studerende. Inspirationen til forslaget er tydeligvis intersektionel og post-kolonialistisk teori – altså politisk ekstremisme. Punkterne i forslaget fordeler sig over en række temaer som racisme/afrofobi, migration og bolig- og arbejdsmarked.

Strukturel racisme

Hele grundindstillingen i forslaget fremgår af disse punkter:

”der henviser til, at den racisme og forskelsforhandling, som mennesker af afrikansk afstamning udsættes for, er strukturel og ofte kombineret med andre former for forskelsbehandling på grundlag af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering”

”opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til at anerkende, at mennesker af afrikansk afstamning udsættes for racisme, forskelsbehandling og fremmedhad og at de generelt ikke nyder de samme menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder, hvilket er ensbetydende med strukturel racisme, og at de er berettiget til beskyttelse mod disse uligheder både som enkeltpersoner og som gruppe, herunder positive foranstaltninger til fremme og fuld og lige udnyttelse af deres rettigheder”

”mener, at aktiv og meningsfuld social, økonomisk, politisk og kulturel deltagelse fra mennesker af afrikansk afstamning er afgørende for at bekæmpe fænomenet afrofobi og sikre inklusion af mennesker af afrikansk afstamning i Europa”

Folk af afrikansk oprindelse er altså udsat for ”strukturel” racisme, og på bedste intersektionelle vis kombineres dette med en lang række andre faktorer, som gør folk endnu mere undertrykte. Formålet med hele forslaget, er at råde bod på den forskelsbehandling og racisme, som disse mennesker angiveligt er udtrykt for på strukturelt niveau.

Black history month

Det er der heldigvis råd for:

”opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til officielt at anerkende og markere historien vedrørende mennesker af afrikansk afstamning i Europa – herunder tidligere og fortsat eksisterende uretfærdigheder og forbrydelser mod menneskeheden såsom slaveri og transatlantisk slavehandel eller andre overgreb begået under den europæisk kolonialisme, men også de enorme resultater og positive bidrag fra mennesker af afrikansk afstamning – ved på EU-plan og på nationalt plan officielt at anerkende den internationale mindedag for ofrene for slaveriet og den transatlantiske slavehandel og indføre særlige måneder, hvor historien vedrørende mennesker af afrikansk afstamning mindes( “Black History Months” )”

Ja, på trods af at Europa ikke har nogen nævneværdig befolkning af afrikansk oprindelse med særligt stærk tilknytning til vores lande, og på trods af at vore egne børn og unge knapt nok kender deres egen historie, så foreslås det, at vi afholder ”black history month”, som man kender det fra USA, som har en ganske anden historie end Europa, og hvor man i modsætning til Europa, går meget op i om folk er sorte eller hvide. Men det stopper ikke dér.

”opfordrer medlemsstaterne til at udvikle nationale strategier til bekæmpelse af racisme, der tager fat på sammenligneligheden i vilkårene for personer af afrikansk oprindelse inden for områder som uddannelse, bolig, sundhed, beskæftigelse, politiarbejde, sociale ydelser, retssystemet og politisk deltagelse og repræsentation og til at tilskynde til deltagelse af personer af afrikansk oprindelse i tv-programmer og andre medier for på passende vis at tage hånd om deres manglende repræsentation samt manglen på rollemodeller for børn af afrikansk oprindelse”

Staten skal nemlig også sørge for at børn af afrikansk oprindelse har ordentlige rollemodeller, og at der er folk af afrikansk oprindelse med i TV-programmer. Faktisk skal folk af afrikansk oprindelse være repræsenteret alle steder, og det gælder naturligvis også når det kommer til sociale ydelser. Det sidste behøver man dog ikke at bekymre sig om, da i hvert fald visse afrikanske befolkningsgrupper allerede er stærkt repræsenterede på dette felt, som modtagere.

Ligeledes skal den oprindelige befolkning i medlemsstaterne uddannes ordentligt:

”opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at voksne og børn af afrikansk afstamning har lige adgang til uddannelse og omsorg af høj kvalitet uden forskelsbehandling og opdeling, og til om nødvendigt at yde passende læringsstøtteforanstaltninger; opfordrer medlemsstaterne til at gøre historien vedrørende mennesker af afrikansk afstamning til en del af undervisningsplanerne og til at fremlægge et omfattende perspektiv på kolonialismen og slaveriet, hvori også den historiske og nutidige negative indvirkning af kolonialismen og slaveriet på mennesker af afrikansk afstamning anerkendes, og til at sikre, at lærerne er tilstrækkeligt uddannet til at varetage denne opgave og udrustet til at håndtere mangfoldighed i klasseværelset”

Post-kolonialistisk propaganda skal gøres til en endnu større del af undervisningen end den er i dag, for de indfødte europæere skal huske at føle sig skyldige og i gæld til folk af afrikansk oprindelse.

Bolig og job til afrikanere

Den gæld som vi har til folk af afrikansk oprindelse kan vi blandt betale tilbage ved at sørge for at de får job og bolig:

”opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at fremme og støtte tiltag til fremme af beskæftigelse, iværksætteri og styrkelse af den økonomisk indflydelse blandt mennesker af afrikansk afstamning og bekæmpe arbejdsløshed blandt dem, der ligger over gennemsnittet, og forskelsbehandlingen af dem på arbejdsmarkedet”

”opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe forskelsbehandling af mennesker af afrikansk afstamning på boligmarkedet og træffe konkrete tiltag til at bekæmpe ulighed i forbindelse med adgang til boliger samt sikring af passende boliger”

For at få det hele til at glide lettere ned, så er det vigtigt, at vi holder op med at registrere, hvor meget kriminalitet folk af afrikansk oprindelse står for i vores land:

”opfordrer medlemsstaterne til at sætte en stopper for racemæssig eller etnisk profilering inden for alle former for strafferetlig håndhævelse, terrorbekæmpelse og immigrationskontrol og til officielt at anerkende og bekæmpe praksisser med ulovlig forskelsbehandling og vold ved at uddanne myndighederne i bekæmpelse af racisme og fordomme”

Ja, både terrorbekæmpelse og immigrationskontrol skal være uden skelen til etnicitet. Uanset at dette vil gøre begge dele langt svagere, og udsætte vores indfødte befolkninger for fare. Men hul i det, bare vi bekæmper afrofobien og får betalt lidt af gælden fra kolonitiden, ikke sandt?

Bedre lovlig adgang til Danmark

Det er ikke kun herboende folk af afrikansk oprindelse, der skal nyde godt af disse ”grundlæggende rettigheder” – nej, det skal alle afrikanere i hele verden. For de skal ifølge forslaget sikres bedre afgang til EU:

”opfordrer Kommissionen og EU-medlemsstaterne til – idet de tager hensyn til eksisterende lovgivning og praksis – at sørge for, at migranter, flygtninge og asylansøgere kan rejse ind i EU ad sikre og lovlige veje”

Som de fleste nok husker fra FN’s Migrationspagt, så handlede den pagt i høj grad om at sikre bedre adgang til Europa for migranter. Det er tydeligt, at den samme tankegang går igen i dette EU-forslag. Når først de er ankommet, så er dette målet:

”opfordrer europæiske partier og politiske fonde samt parlamenter på alle niveauer i EU til at støtte og udarbejde tiltag, der tilskynder til politisk deltagelse af mennesker af afrikansk afstamning”

At folk med afrikansk oprindelse i højere grad skal komme lovligt til Europa og deltage i vores samfund på det politiske plan, at de skal nyde bedre af de goder vi har, samt at vi som indfødte europæere skal tilpasse vores samfund, vores medier, vores undervisningssystemer til dem med en dagsorden bestående af ”black history month” og mere undervisning i etno-masochistisk post-kolonialisme.

Det står ikke til at benægte, at den globalistiske ideologi er ude på at destruere de europæiske hjemlande og enhver lokalt forankret befolkning og deres kultur ved at mindske de indfødte europæeres dominans i egne lande. At vi fortsat ser demografiske forandringer, hvor andelen af ikke-vestlige stiger er ikke nok. Konsekvenserne af masseindvandringen skal også gennemsyre vores uddannelsessystemer, så vi kan tilpasse os denne dagsorden. Vi skal ”uddannes” til at elske masseindvandringen igennem medier og skoler.

Dette er ikke en konspirationsteori. Selv om det virker vanvittigt, er det ganske simpelt officiel politik, som vi har set formuleret sort på hvidt igen og igen. Det fremgik tydeligt af FN’s Migrationspagt, og det fremgår også af dette og mange andre dokumenter. Det er ikke til at benægte.

Derfor er det vigtigt, at alle patrioter engagerer sig i samfundet. Melder sig ind i politiske partier eller går i gang med anden fredelig aktivisme, for at være med til at sørge for, at der kommer gang i remigrationen. Hvis vi overlader det til andre, så vil de sætte dagsordenen, og som det er tydeligt at se i dette dokument, så er det ikke noget kønt syn. Så kom op af sofaen i dag og bliv aktiv.